تعرفه پیامک بصورت مبلغ خرید همکار:

نوع پیام اپراتور 50004 اپراتور 2000 اپراتور 50001 اپراتور 50002 اپراتور 50005 اپراتور 3000 اپراتور 1000 اپراتور 021
هرپــیام فـارسی 173 ريال 175 ريال 171 ريال 180 ریال 191 ریال 175 ریال 175 ریال 185 ریال


لیست قیمت شماره اختصاصی 3000 مــگفا

ردیف شماره خطوط غیررند/رند (ریال)
نمونه
1 شماره خط 14 رقمی 240.000/220.000
30007321xxxxxx
 2 شماره خط 12 رقمی 870.000 30007321xxxx
3 شماره خط 10 رقمی 1.080.000 30007321xx
4 شماره خط 9 رقمی 1.750.000 3000xxxxx
5 شماره خط 8 رقمی 8.000.000 call - 3000xxxx

۱۰۰۰