تعرفه پیامک بصورت مبلغ خرید همکار:

نوع پیام وایبر و تلگرام اپراتور 2000 اپراتور 50001 اپراتور 50002 اپراتور 50005 اپراتور 3000 اپراتور 1000 اپراتور 021 BTS
هرپــیام فـارسی 60 ریال 118 ريال 105 ريال 107 ریال 107 ریال 117 ریال 124 ریال 120 ریال 120 ریال


تعرفه های بالا 1 تومان مجلس و 9 درصد ارزش افزوده حساب شده و از شما دریافت نمی شود

لیست قیمت شماره اختصاصی 3000 مــگفا

ردیف شماره خطوط غیررند/رند (ریال)
نمونه
1 شماره خط 14 رقمی 240.000/220.000
30007321xxxxxx
 2 شماره خط 12 رقمی 870.000 30007321xxxx
3 شماره خط 10 رقمی 1.080.000 30007321xx
4 شماره خط 9 رقمی 1.750.000 3000xxxxx
5 شماره خط 8 رقمی 8.000.000 call - 3000xxxx