لیست قیمت شماره اختصاصی 1000

خرید شماره پیامک 8 رقمی‎‎

ردیف شماره خطوط غیر رند رند-سفارشی
1 شماره خط 14 رقمی 135.000 250.000
2 شماره خط 13 رقمی 320.000 625.000
3 شماره خط 12 رقمی 550.000 1.150.000
4 شماره خط 11 رقمی 1.250.000 2.150.000
5 شماره خط 10 رقمی 1.650.000 2.800.000
6 شماره خط 9 رقمی 1.900.000 3.600.000
7 شماره خط 8 رقمی 2.850.000 5.400.000
8 شماره خط 7 رقمی 35.000.000
9 شماره خط 6 رقمی 59.000.000

لیست قیمت شماره اختصاصی 2000

خرید شماره پیامک 8 رقمی‎‎

ردیف شماره خطوط غیر رند رند
1 شماره خط 12 رقمی 1.050.000 call
2 شماره خط 10 رقمی 3.400.000 call
3 شماره خط 9 رقمی 5.000.000 call
4 شماره خط 8 رقمی 12.500.000 call