لیست قیمت سامانه های تحت وب

ردیف نوع سامانه قیمت (ریال)
1 نسخه B (پایه) 2.000.000
2 نسخه A (حرفه ای) 3.000.000
3 نسخه +As / A 4.000.000

لیست ماژول های ارائه شده در بسته های پیشنهادی تجاری و سازمانی در «جدول مقایسه نسخ» ذکر شده است. امکان تهیه نسخه پایه و انتخاب ماژول های دلخواه از جدول ذیل جهت اضافه شدن به آن محیا می باشد