فیلم آموزشی پاسخگویی خودکار ،پنل پیامک فناوری هوشمند